Kaj pomeni patentiranje?

Patent je pravica, ki jo pristojen urad podeli prijavitelju za izum z določenega področja tehnike, ki je nov v svetovnem merilu in na dovolj visoki izumiteljski ravni, kar pomeni, da ne izhaja očitno iz stanja tehnike. Je teritorialna pravica, se pravi, da se podeli za posamezno državo ali v nekaterih primerih regionalno, če obstaja meddržavna pogodba.

Ali lahko idejo zaščitimo s patentom?

Ideje ni mogoče zaščititi. Zamisel je treba odraziti v vsaj enem izvedbenem primeru, ki zahteva izumiteljsko delo. To pomeni, da je s predmetom izuma rešen določen tehnični problem.

Se za vložitev patentne prijave zahteva izdelan prototip?

Tega zakonodaja ne zahteva. Predmet izuma pa mora biti v patentni prijavi razkrit do te mere, da ga strokovnjak z določenega področja tehnike po opisu v patentni prijavi lahko ponovljivo izvede. Zahteva se, da je predmet izuma mogoče proizvesti ali uporabiti v katerikoli gospodarski dejavnosti.

Se sme izum razkriti javnosti pred vložitvijo patentne prijave?

Nikakor ne. Z javnim razkritjem izuma le-ta postane stanje tehnike. Kasnejša prijava izuma tako več ne izpolnjuje pogoja novosti. Izjema je razkritje izuma na uradno priznani mednarodni razstavi po Konvenciji o mednarodnih razstavah. V tem primeru je treba vložiti prijavo v roku treh mesecev od zaprtja razstave.


Kako do informacij o stanju tehnike?

V stanje tehnike sodi vse, kar je v kakršni koli obliki dostopno javnosti. Bogat vir informacij o stanju tehnike je javno dostopna baza objavljenih patentnih prijav in podeljenih patentov Evropskega patentnega urada, ki jo najdete na spodnjem spletnem naslovu.
http://worldwide.espacenet.com/

Zakaj je patentno prijavo koristno vložiti preko patentnega zastopnika?

Sestavljanje patentne prijave zahteva specifična strokovna znanja. Potrebna so znanja s področja tehnike, na katero se predmet izuma nanaša, kot tudi znanja s področja zaščite industrijske lastnine, ki jih ima le patentni zastopnik. Ko je patentna prijava vložena pri uradu, je ni dovoljeno vsebinsko spreminjati ali širiti, zato je pomembno, da je patentni zastopnik v čim večji meri udeležen že pri razvoju predmeta izuma. Patentni zastopnik v pogovoru z izumiteljem izlušči bistvo izuma in sestavi patentno prijavo tako, da je obseg zaščite čim širši, a hkrati ne preširok, da ne posega v pravice drugih imetnikov patentov. Patentni zastopnik ves čas postopka pridobitve patenta sodeluje s prijaviteljem in komunicira z uradom.


Kaj je treba pripraviti za vložitev prijave preko patentnega zastopnika?

Priporočljivo je, da prijavitelj pred prvim srečanjem s patentnim zastopnikom pripravi opis izuma, skice, če so potrebne, in prijavitelju znane informacije o stanju tehnike tj. o znanih rešitvah, ki so kar najbližje rešitvi, ki je predmet izuma.

V katerih državah zaščititi izum?

Ker so postopki pridobivanja pravic dragi, je treba izdelati poslovni načrt in se usmeriti v tiste države, kjer so prijaviteljevi glavni trgi ali glavni konkurenti, in kjer lahko prijavitelj hkrati spremlja dogajanje na trgu. Glede na izbor držav patentni zastopnik svetuje najprimernejšo pot za pridobitev patenta.

Kakšne pravice daje patent?

Imetnik patenta ima v državah, kjer mu je pravica podeljena, izključno pravico, da prepreči tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, da izdelujejo, uporabljajo, prodajajo ali uvažajo predmet izuma.

Kaj storiti, če se patent krši?

Imetnik patenta, ki meni, da je njegova pravica kršena, naj čim prej stopi v stik s patentnim zastopnikom, ki bo podal mnenje o kršitvi. Patentni zastopnik bo v sodelovanju z imetnikom patenta, ki bo zbral dokaze, in pravnim oddelkom ukrepal proti kršitelju.

logoKontakt

Patentna pisarna d.o.o.
Čopova ulica 14 
p.p. 1725
1001 Ljubljana, SLOVENIJAPiškotki     |     Informacije za posameznike po GDPR
© Copyright 2016 Patentna Pisarna      

Spletni piškotki

Spletno mesto patent.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (Več o piškotkih)